Ďalší krok na spoločnej ceste: 2% pre nadáciu STEP BY STEP


Poslaním STEP BY STEP foundation je inšpirovať, vzdelávať a finančne podporovať deti a mládež. Pomáhať ľuďom s ťažkým zdravotným alebo sociálnym príbehom. Vďaka tomuto nezištnému dobrému skutku môžeme splniť ďalšie veľké sny našich najmenších. Zároveň krok po kroku spoločne s Vami vytvoriť svet s rovnakými príležitosťami pre všetkých.

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

 • Obchodné meno: STEP BY STEP 4 YOU
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Sídlo: Tajovského 8539/3B, 010 01 Žilina
 • IČO: 52 367 967

Využitie finančných prostriedkov získaných z 2 %:

Finančné prostriedky získané z Vašich 2 % využijeme na financovanie zdravotných pomôcok, rehabilitácií a ubytovania pre deti s ťažkým zdravotným príbehom. Na organizáciu vzdelávacích a športových podujatí pre deti.

Postup na poukázanie 2% z dane pre rok 2024 (zdaňovacie obdobie za rok 2023)

Postup pre ZAMESTNANCOV

Do 15. 2. 2024 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov – poskytuje zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (väčšinou poskytuje zamestnávateľ, prikladáme aj v prílohe), podľa ktorého sa vyrátavajú 2% z dane (ktoré sa uvádzajú v tlačive Vyhlásenie).

Následne je potrebné vyplniť tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby” (prikladáme v prílohe editovateľné tlačivo aj s údajmi nadácie).

Do 30. 4. 2024 je potrebné obe tlačivá – originály (Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením) doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY – SZČO

Fyzická osoba vyplňuje daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive sa uvádzajú údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • IČO: 52367967 (vypisuje sa sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno/názov: STEP BY STEP 4 YOU
 • Ulica: Tajovského
 • Číslo: 3B
 • PSČ: 010 01
 • Obec: Žilina

Do 31. 3. 2024 – posledný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY

Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (1% z dane, ak organizácia splní podmienku darovania 0,5 % sumy zo zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii najneskôr v lehote na podania daňového priznania, vtedy môže darovať 2%) priamo v daňovom priznaní.

Do 31. 3. 2024 je potrebné podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak – odložené daňové priznanie 30.6.2024 alebo 30.9.2024)

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým môže darovať 2% (1%). Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.