REKLAMAČNÝ PORIADOK – POUČENIE PRE SPOTREBITEĽA

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov.

Poučenie pre spotrebiteľa (darcu) – reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok neziskovej organizácie Nadační fond STEP BY STEP Foundation je nezisková organizácia so sídlom Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, IČO 09836420, registrovaná Mestským súdom v Prahe dňa 27. januára 2021 pod číslom N 1893 – (ďalej len „obdarovaný“), a opisuje postup vybavovania reklamácie tovaru nadobudnutého od obdarovaného.

Darca je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami pred uzavretím zmluvy. Darca berie na vedomie, že je povinný poskytnúť obdarovanému súčinnosť, potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom darca neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím zmluvy darca súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Práva darcu vyplývajúce zo zákona nie sú reklamačným poriadkom dotknuté.

 

  1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pri výbere tovaru je nevyhnutné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedali potrebám darcu. Darca pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, vyhotovenie a materiálové zloženie.  Nedostatok, ktorý vznikol neodbornou manipuláciou nemôže byť dôvodom reklamácie. Treba si uvedomiť, že nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje alebo ničí jeho plnú funkčnosť a životnosť.

 

  1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Ak sa pri zakúpenom tovare v záručnej dobe vyskytne nedostatok, má darca právo tento nedostatok reklamovať.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné nedostatky, nedostatky materiálu alebo nekompletnosť. Nie na bežné opotrebenie. Za nedostatok nemožno považovať zmenu stavu výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo zásahu, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby.

Darca musí oznámiť obdarovanému nedostatky hneď, ako ich zistí, najneskôr však do 2 rokov od prevzatia tovaru.

Darca je oprávnený uplatniť si v prípade odstrániteľného nedostatku nárok na odstránenie nedostatku, doplnenie toho, čo chýba alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

V prípade neodstrániteľného nedostatku môže darca odstúpiť od zmluvy alebo sa domáhať primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru.

Ďalej nemožno uplatňovať nároky z nedostatku tovaru, o ktorom vedel pred kúpou alebo pokiaľ bola z dôvodu existencie nedostatku poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru. Obdarovaný nezodpovedá za nedostatok, ktorý vyplýva z povahy veci. Pokiaľ ide o nedostatok, ktorý možno odstrániť, nemá darca právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak sa reklamuje tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Darca je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, bez nečistôt a hygienicky nezávadný. Obdarovaný je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému konaniu tovar, ktorý nebude spĺňať hore uvedené zásady všeobecnej hygieny.

Reklamácia, vrátane odstránenia nedostatku, bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, kedy lehota začína plynúť, deň nasledujúci po prevzatí tovaru.

  1. MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu zakúpeného tovaru na e-shope https://stepbystep.foundation/. Obdarovaný sa zaväzuje informovať darcu o prijatí reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie.

 

  1. LEHOTY PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Právo zo zodpovednosti za nedostatky musí byť uplatnené v záručnej dobe. Reklamáciu treba uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po zistení nedostatku. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie nedostatku, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za nedostatky až do doby, kedy bol darca po skončení opravy povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Obdarovaný sa zaväzuje informovať darcu o prijatí reklamácie najneskôr do troch pracovných dní od prijatia reklamácie. Pokiaľ je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tzn. dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnej starostlivosti vrátane údržby, môže tovar vzhľadom na svoje vlastnosti, daný účel a rozdielnosť v intenzite jeho používania vydržať.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Darca, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, má podľa tohto zákona právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu na základe darovacej zmluvy (ďalej len „spotrebiteľský spor“). V prípade, ak dôjde medzi obdarovaným a darcam – spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže darca – spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 e-mail: [email protected] Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2022 a je k dispozícii v sídle obdarovaného a na  https://stepbystep.foundation/reklamacny-poriadok/. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.