Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je: Nadační fond STEP BY STEP Foundation, IČO: 09836420 so sídlom na adrese Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom osobných údajov je: Nadační fond STEP BY STEP Foundation, IČO: 09836420  so sídlom na adrese Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5.Osobné údaje môže spracúvať aj ktorýkoľvek zamestnanec prevádzkovateľa.

1. Text súhlasu

Pred odoslaním objednávky začiarknite políčko

v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“), ktoré nadobudlo účinnosť 25. mája 2018,
Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som poskytol správcom.

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov, ktoré som poskytol správcom.

2. Aké údaje sa budú spracovávať

 • Meno a priezvisko alebo obchodné meno,
 • bydlisko (ulica, adresa, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
 • dátum narodenia,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • IP adresa,

3. Na aké účely sa budú osobné údaje spracúvať a uchovávať

3.1 . Osobné údaje, ktorými sú:

 • meno a priezvisko alebo obchodné meno,
 • bydlisko (ulica, adresa, mesto, PSČ, štát) alebo sídlo,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • IP adresa,


Prevádzkovateľ bude zhromažďovať, uchovávať a spracúvať na tieto účely:

zasielať vám predajné a marketingové ponuky a oznámenia od správcu,
na sprístupnenie tretím stranám, ktoré sú INVESTER GROUP HOLDING s.r.o., IČO: 06098282, so sídlom Za Hládkovem 680/12, Střešovice, 169 00 Praha 6, Google.com/.cz, Seznam.cz, Zoznam.sk, Facebook, LinkedIn, Instagram a Twitter aby ich mohli použiť na tieto účely:

 • Správa webových stránok,
 • Analýza návštevníkov,
 • Marketing.

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné. Najdlhšie obdobie, počas ktorého prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, je 8 let.

5. Ako sa budú osobné údaje spracovávať a uchovávať?

Osobné údaje sa budú spracovávať:
strojové (automatizované) prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
v písomnej forme;

6. Práva dotknutej osoby, informácie a prístup k osobným údajom

Ako dotknutá osoba mám právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Mám právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú, a právo požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov. Mám tiež právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov (t. j. právo získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, viac informácií nájdete v článku 20 GDPR). Mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním, ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takéto právo nemám najmä vtedy, ak je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje (najmä povinnosti týkajúce sa LVTČ). Ako dotknutá osoba som informovaný/á, že svoj súhlas s poskytnutím údajov môžem odvolať vyplnením formulára na webovej stránke https://stepbystep.foundation/kontaktuj-nas/ alebo zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať informácie o spracúvaní mojich osobných údajov, ktoré mi je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu. Obsah informácií je stanovený v článku 15 GDPR. Prevádzkovateľ má právo účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií. Ako dotknutá osoba mám právo obrátiť sa na prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ak mám pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúvanie nezahŕňa automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje sa nespracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu ani na štatistické účely. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje:
 • strojové (automatizované) prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
 • v písomnej forme;

7. Záverečné ustanovenia

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv podľa kapitoly III smernice GDRP.

Vyhlasujem, že všetky poskytnuté informácie sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu a bude ich spracúvať len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento súhlas je slobodným a informovaným prejavom vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

V Prahe 1.11.2021

Kráčáme tam, kde nás potrebujú

0
Vybraných finančních prostředků
0
Predaných
náramkov
0
Ľudí ktorým
sme pomohli
0
Dobrovoľníkov