Všeobecné obchodné podmienky

Nadačního fondu STEP BY STEP Foundation

ČASŤ I

1. DEFINÍCIE POUŽÍVANÝCH POJMOV

SYSTÉM – Nadační fond STEP BY STEP Foundation je nadácia, ktorá inšpiruje, vzdeláva a finančne podporuje deti a mládež. Vedieme mladú generáciu k zdravému životnému štýlu a pomáhame deťom s ťažkým zdravotným alebo sociálnym príbehom.

Nadační fond STEP BY STEP Foundation je nezisková organizácia so sídlom Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, IČO 09836420, organizácia zapísaná na Mestskom súde v Prahe, registračné číslo N 1893, ktorá sa riadi Zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových Organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení. (ďalej len  „STEP BY STEP Foundation alebo obdarovaný“)

DARCA (ďalej len „Darca“) – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa dobrovoľne rozhodla pomáhať chorým deťom a ich rodinám formou peňažného daru v zmysle ustanovenia § 2055 Občanského zákoníka. Povinnosťou príjemcu je využiť dar v súlade s jeho štatútom a v ňom zadefinovaný verejnoprospešný účel.

SPÔSOB ZASIELANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV

Darca môže zasielať svoje príspevky priamym vkladaním na účet Systému jednorazovými platobnými príkazmi, trvalým platobným príkazom vo svojej banke, poštovou peňažnou poukážkou (PPP) typu U, prostredníctvom spolupracujúcich mobilných operátorov, prostredníctvom SIPO. Minimálna výška pravidelného mesačného finančného príspevku je 1,00 €. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od rozhodnutia Darcu. Zaslaním prvého príspevku sa Darca nezaväzuje k žiadnemu času, po ktorý bude prispievať. Výška príspevku od Darcu môže byť každý mesiac rôzna. Pravidelné mesačné prispievanie je možné kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo kedykoľvek opäť obnoviť. Platobné karty Platbu platobnou kartou je možné zadať ako jednorazovú, alebo trvalú. Podporované sú platby kartami MASTERCARD, MAESTRO (ak to povolil vydávateľ karty), VISA, VISA ELECTRON (ak to povolil vydávateľ karty), DINERS CLUB INTERNATIONAL.

Pri zadaní doplňte výšku príspevku a typ platby, či sa jedná o pravidelnú mesačnú platbu, alebo jednorázovú. Pri pravidelnej mesačnej platbe uveďte ich počet. Maximálne sa dá zvoliť 36 platieb. Opakované platby platobnou kartou budú uskutočnené vždy v ten istý deň nasledujúceho mesiaca, kedy darca schválil prvú transakciu. Zrušenie opakovanej platby môže Darca uskutočniť žiadosťou emailom z emailovej adresy zaslaním na emailovú adresu [email protected]. V žiadosti Darca uvedie meno, priezvisko a prvé 4 čísla a posledné 4 čísla platobnej karty, s ktorou zadal trvalý príkaz. Zrušenie opakovanej platby bude uskutočnené po doručení emailu najneskôr k 1. dňu nasledujúceho mesiaca. Darca bude o zrušení informovaný emailom. Príspevky platobnou kartou budú na Vašom Osobnom účte zobrazené v mesiaci, kedy bude platba prijatá na účet Systému. Tento mesiac sa môže líšiť od mesiaca, kedy Vaša banka previedla blokáciu platby (medzi blokáciou a pripísaním platby môže uplynuť aj týždeň). Refundácia a/alebo úprava príspevku je možná len na základe emailovej žiadosti Darcu zo zaregistrovanej emailovej adresy a zaslaním na emailovú adresu [email protected] a to najmenej päť pracovných dní pred uplynutím tohto mesiaca. Žiadosť je možné zaslať aj klasickou poštou, ktorá musí byť doručená do STEP BY STEP Foundation najmenej päť pracovných dní pred uplynutím tohto mesiaca. Anonymne zaslané príspevky nie je možné refundovať, alebo opraviť.

ČASŤ II

INTERNETOVÝ OBCHOD (ESHOP)

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi darcom a obdarovaným v internetovom obchode https://stepbystep.foundation/
 3. Odoslaním elektronickej objednávky darca bezpodmienečne prijíma a akceptuje tieto VOP a potvrdzuje, že sa s nimi vopred oboznámil. Odoslaním elektronickej objednávky sa zaväzuje tieto VOP dodržiavať.
 4. Obdarovaným sa pre účely týchto VOP rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu https://stepbystep.foundation/, ktorým je Nadační fond STEP BY STEP Foundation, nezisková organizácia so sídlom Kurzova 2222/16, 155 00 Praha 5, IČO 09836420, registrovaná Mestským súdom v Prahe dňa 27. januára 2021 pod číslom N 1893.
 5. Darca sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu https://stepbystep.foundation
 6. Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú všetky produkty uvedené a ponúkané obdarovaným prostredníctvom internetového obchodu https://stepbystep.foundation
 7. Darovacou zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva medzi darcom a obdarovaným, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného obdarovaným na internetovej stránke https://stepbystep.foundation uzavretá v súlade s ustanoveniami týchto VOP.
 8. Právne vzťahy medzi darcom a obdarovaným sa spravujú týmito VOP a ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 9. Objednávka tovaru a uzatvorenie darovacej zmluvy
 10. Podmienkou možnosti využitia internetového obchodu https://stepbystep.foundation zo strany darcu, vrátane uzatvorenia darovacej zmluvy s obdarovaným, je registrácia darcu v súlade s pokynmi uvedenými na internetovej stránke https://stepbystep.foundation. Darca si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke https://stepbystep.foundation (ďalej len „objednávka“), a to spôsobom určeným v týchto VOP a pokynmi uvedenými na internetovej stránke https://stepbystep.foundation.
 11. Darca vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má darca možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať, prípadne zmeniť. Darca potvrdí objednávku tlačidlom ,,Potvrdiť objednávku“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená obdarovanému a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná a obdarovanému doručená objednávka je návrhom na uzavretie darovacej zmluvy zo strany darcu.
 12. Odoslanou objednávkou je darca viazaný a môže ju odvolať (stornovať) len v prípade, ak toto odvolanie (stornovanie) objednávky dôjde obdarovanému skôr, ako obdarovaný odošle e-mail s akceptáciou objednávky darcu. Obdarovaný oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu darcu uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky darcu (ďalej len „akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Darovacia zmluva je uzavretá doručením akceptácie obdarovaného darcovi.
 13. Obdarovaný si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, ak takáto situácia nastane, bude obdarovaný bezodkladne kontaktovať darcu emailom alebo telefonicky a prípadne sa s ním dohodne na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.). Ak sa obdarovaný a darca nedohodnú na náhradnom plnení, obdarovaný je povinný vrátiť darcovi už zaplatenú cenu za dar.

III. Cena za dar

 1. Darca je povinný zaplatiť obdarovanému cenu za dar tovaru dohodnutú podľa cenníka obdarovaného platného v čase uzatvorenia darovacej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „cena za dar“) dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet obdarovaného uvedený v záväznej akceptácii objednávky darcu.
 2. Darca je povinný zaplatiť obdarovenému cenu za dar za dohodnutý tovar v lehote podľa darovaceí zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V opačnom prípade je obdarovaný oprávnený od darovacej zmluvy s darcam odstúpiť.
 3. Náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru nie sú zahrnuté v cene za dar a obdarovaný tieto služby nie je povinný darcovi poskytnúť.
 4. Darovacia zmluva na cenu za dar vystavená obdarovaným, ktorá bude zaslaná darcovi spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.
 5. Darca nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny za dar dodaného tovaru (výhrada vlastníckeho práva).
 6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na darcu v čase, keď prevezme tovar od obdarovaného, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu obdarovaný umožní nakladať s tovarom a darca tovar neprevezme.
 7. Dodanie tovaru
 8. Obdarovaný je povinný dodať objednaný tovar darcovi v lehote uvedenej na internetovej stránke obdarovaného pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky obdarovaným, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 9. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého cena za dar bude darcam hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia darovacej zmluvy, t.j. doručením akceptácie obdarovaného darcovi. V prípade, že darca zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia ceny za dar, t.j. od pripísania celej sumy ceny za dar na účet obdarovaného.
 10. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude obdarovaný darcu o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. Ak obdarovaný objednaný tovar nemôže dodať v lehote 30 dní od objednania tovaru a darca s obdarovaným sa nedohodli na náhradnom plnení, je darca oprávnený od darovacej zmluvy odstúpiť a obdarovaný je povinný vrátiť darcovi už zaplatenú cenu za dar.
 11. Darca je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky darcu obdarovaným.
 12. Obdarovaný je oprávnený vyzvať darcu na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v darovacej zmluve. V prípade, ak obdarovaný dopraví tovar darcovi na miesto určené v darovacej zmluve darcam, darca je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti darcu na mieste určenom v darovacej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí darca, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v darovacej zmluve a skladné vo výške uvedenej v predchádzajúcom odseku. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru darcam, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 13. Darca je povinný starostlivo skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že darca zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi aza jeho prítomnosti skontrolovaťstav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný darca vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 14. Záruka
 15. Darca je povinný pri prevzatí tovaru dodaný tovar starostlivo prezrieť, skontrolovať neporušenosť všetkých obalov, správnosť jednotlivých položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie tovaru vzniknuté prepravou. V prípade zjavných vád tovaru alebo porušenia obalov je darca povinný vadný tovar odmietnuť alebo existujúce vady ihneď vytknúť priamo v dodacom liste, inak darcovi neprislúchajú akékoľvek práva zo zodpovednosti za vady. Skryté vady tovaru zistiteľné až pri jeho rozbalení, montáži alebo použití je darca povinný obdarovanému bezodkladne písomne oznámiť vrátane konkrétnej špecifikácie vád. V prípade, že darca neobdržal návod na používanie tovaru, je povinný túto skutočnosť riadne uviesť v dodacom liste alebo ju bezodkladne písomne oznámiť obdarovanému a zdržať sa používania a montáže tovaru až do doručenia uvedených písomností.
 16. Nároky darcu – podnikateľa z vád tovaru sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, pokiaľ tieto VOP neurčujú inak.
 17. Nároky darcu – spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady a iné zákonné nároky s touto zodpovednosťou súvisiace sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníka a vydaným Reklamačným poriadkom obdarovaného, ktorý obsahuje najmä informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde môže spotrebiteľ reklamáciu uplatniť. Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba tie na zmluvné vzťahy, v ktorých je darca spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 18. Vrátenie tovaru – odstúpenie od darovacej zmluvy
 19. V zmysle ust. § 1846 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník má darca právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 20. Darca je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu sídla obdarovaného, pričom tovar odoslaný na dobierku nebude obdarovaným prevzatý, ale naopak bude darcovi vrátený na jeho náklady späť. V prípade, že darca využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Darca odoslaním objednávky obdarovanému udeľuje obdarovanému v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii darcu na internetovej stránke https://stepbystep.foundation, v objednávke, ako aj so spracúvaním ním iných poskytnutých údajov v objednávke nemajúcich charakter osobných údajov a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia darovacej zmluvy uzatváranej medzi obdarovaným a darcam v súlade s týmito VOP, ako aj na účely ponúkania služieb a produktov obdarovaného, na účely kontaktovania a zasielania informácií o činnosti obdarovaného, o usporadúvaných akciách obdarovaného, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách obdarovaného vrátane zasielania týchto informácií aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy). Tento súhlas so spracovaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje darca obdarovanému na dobu do odvolania tohto súhlasu darcam. Darca má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na emailovú adresu obdarovaného: [email protected] alebo zaslaním tohto písomného odvolania súhlasu na adresu sídla obdarovaného.
 2. Darca odoslaním objednávky zároveň výslovne súhlasí s tým, aby obdarovaný, resp. jeho pracovníci získavali jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním jeho úradných dokladov na nosič informácií a aby k získaným osobným údajom priradzovali jeho iné osobné údaje, ktoré im poskytol.
 3. Darca udeľuje súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich odsekov dobrovoľne. Darca ďalej prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené pri registrácii na internetovej stránke https://stepbystep.foundation/ a v objednávke tovaru, sú pravdivé a úplné.
 4. Darca má vo vzťahu ku svojím spracúvaným osobným údajom práva podľa ustanovení zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. V prípade, ak by obdarovaný spracúval osobné údaje v rozpore s platným a účinným zákonom alebo ak by mal darca iné pochybnosti týkajúce sa porušenia príslušného zákona v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, je darca oprávnený požiadať obdarovaného o vysvetlenie a požadovať, aby obdarovaný odstránil takto vzniknutý stav, najmäje oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov darcu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Ak obdarovaný tejto žiadosti nevyhovie, má darca právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke obdarovaného https://stepbystep.foundation/. Obdarovaný si vyhradzuje právo na zmeny, doplnenie alebo zrušenie týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny vtýchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu obdarovaného https://stepbystep.foundation/, pričom VOP platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke obdarovaného https://stepbystep.foundation/ v deňodoslania objednávky darcam.
 2. Odoslaním objednávky potvrdzuje darca obdarovanému, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, tieto VOP a Reklamačný poriadok obdarovaného v znení platnom a účinnom k momentu odoslania objednávky. Darca zaslaním objednávky ďalej potvrdzuje, že si tieto VOP pred odoslaním objednávky a uzavretím darovacej zmluvy prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. Obdarovaný je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie darcovi až do doby dodania tovaru darcovi, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie týchto VOP inak. Odoslanou objednávkou je darca viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.
 4. V prípade, ak je darovacia zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena a doplnenie musí byť vykonaná v písomnej forme.

5. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä ustanovenia zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.
 2. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Česká obchodní inspekce so sídlom Štěpánská 567/15, Praha, 120 00, Česká republika.
 3. Vzťahy poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Českej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä zákonom č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, zákonom č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto podmienky je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke https://stepbystep.foundation/. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.
 5. Kontaktné údaje poskytovateľa/vydavateľa sú uvedené na stránke https://stepbystep.foundation/.
 6. Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj ich prílohy a dodatočné samostatné časti podmienok, týkajúce sa napr. cookies a pod.
 7. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2022.

ČASŤ IV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov a zachovávanie ich dôverného charakteru berieme v STEP BY STEP Foundation veľmi vážne a držíme sa príslušných  vnútroštátnych predpisov i európskej legislatívy o ochrane osobných údajov. Radi by sme Vám dali do pozornosti informácie ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov ako našich klientov a darcov, viac informácií na našej webovej stránke: https://stepbystep.foundation/suhlas-s-poskytnutim-osobnych-udajov/.

Kráčáme tam, kde nás potrebujú

0
Vybraných finančních prostředků
0
Predaných
náramkov
0
Ľudí ktorým
sme pomohli
0
Dobrovoľníkov